• en
  • sl

Sodelujemo z …

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo

mk.gov.si

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (NSKD) je na podlagi 48. člena Zakona o knjižničarstvu ustanovila Vlada Republike Slovenije. Svet je strokovno in posvetovalno telo, ki odloča o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter obravnava in posreduje mnenja o vseh strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja knjižnic. Njegovi člani so predstavniki vseh vrst knjižnic, njihovih združenj in financerjev.

+ Več

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS)

www.zbds-zveza.si

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna društva ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.

+ Več

Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

https://sites.google.com/site/sekcijazasplosneknjiznice/

Povezuje vse splošne knjižnice, skrbi za njihov strokovni razvoj in promocijo. Vsako drugo leto organizira posvetovanje splošnih knjižnic, vsako leto pa usklajuje program Dneva splošnih knjižnic.

Javna agencija za knjigo (JAK)

www.jakrs.si

Javna agencija za knjigo zagotavlja pogoje za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja in znanosti, posebej humanistike, večjo dostopnost slovenske knjige in prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev.

+ Več

Center za razvoj knjižnic (CeZaR)

cezar.nuk.uni-lj.si/index.php

Center za razvoj knjižnic v Narodni in univerzitetni knjižnici zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o delovanju knjižnic, vodi razvid knjižnic in pripravlja strokovne podlage za  sprejem splošnih predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva.

+ Več

Osrednje območne knjižnice

cezar.nuk.uni-lj.si/ook/pages/page.php?id=1&psid=1

V Sloveniji deluje 10 osrednjih območnih knjižnic, ki poleg redne dejavnosti izvajajo zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,nudijo strokovno pomoč vsem knjižnicam z območja, koordinirajo zbiranje, obdelavo in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje ter usmerjajo izločeno gradivo s svojega območja.

+ Več