• en
 • sl

Dejavnosti združenja

Združenje dosega cilje z nalogami:

 • z organizacijo srečanj, okroglih miz in podobnih oblik predstavnikov članic s strokovnimi, znanstvenimi in resornimi delavci s področja knjižnično informacijske dejavnosti;
 • z organizacijo strokovnih dopolnilnih izobraževanj, srečanj, obiskov sejmov in podobnih prireditev ter strokovnih institucij;
 • s spremljanjem, proučevanjem, obravnavo kulturne politike, zakonodaje, podzakonskih aktov in strokovnih vprašanj ter z oblikovanjem mnenj, stališč in predlogov o omenjenih temah;
 • z izdajo strokovnih publikacij v skladu s predpisi;
 • s predlaganjem kandidatov za različne nagrade in priznanja s področja knjižnične dejavnosti;skrbi za tekoče oblikovanje in preverjanje ugotovitev, stališč in zahtev, ki prihajajo na združenje iz lokalne, regijske in državne ravni;
 • organizira delo na skupnih projektih; prijavlja projekte na različne javne razpise ter jih izvaja;
 • sodeluje in zastopa interese članic pri pripravi podlag za izvajanje njihove dejavnosti, pri pripravi izhodišč za izvajanje programov, normativov in cen storitev;
 • zastopa članice v odnosih do Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev, ko gre za zagotavljanje materialnih pogojev za delo članic ter oblikovanje izhodišč za financiranje dejavnosti članic;
 • sodeluje in zastopa članice v stalnih strokovnih telesih ministrstev;
 • sodeluje pri pripravljanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb ter zastopa interese članic pri tem;z analitično obdelavo podatkov, pripravo razvojnih in drugih konceptov, evalvacij, strokovnih podlag, ocen itd.
 • nudi članicam podporo pri uresničevanju skupnih interesov pri doseganju racionalnejših, smotrnejših in kvalitetnejših rešitev na področjih organizacije poslovanja, delitve dela, razvoja informacijskega sistema;
 • sodeluje s fakultetami, ki izobražujejo strokovne delavce za različna strokovna področja dela knjižnic ter skrbi za razvoj kadrov;
 • daje pobude za najrazličnejše programe knjižnične dejavnosti;
 • daje pobude in sodeluje pri oblikovanju in spremembah standardov in normativov;
 • nudi strokovno in organizacijsko pomoč članicam;
 • izvaja še druge aktivnosti, ki so pomembne za dosego temeljnih ciljev združenja.