• en
  • sl

Letna nagrada za najboljše projekte splošnih knjižnic« Nazaj

Združenje splošnih knjižnic od leta 2013 podeljuje nagrade za najboljše projekte splošnih knjižnic , s katerimi se je:

  1. uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike
  2. uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, uvedlo nove prakse vodenja, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte, strokovna srečanja. …

Združenje podeljuje nagrado z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.

Nagrade v letu 2018

Mestna knjižnica Grosuplje za projekt literarno – glasbenih večerov Barve glasbe in besede / področje storitev za uporabnike

Mestna knjižnica Grosuplje se je odzvala na ugotovitev,  da tradicionalne oblike predstavitve literarnih del in spodbujanja branja med odraslimi niso prinašale pričakovanih rezultatov in učinkov. Knjižnica je zato pričela z razvijanjem inovativnega pristopa, ki povezuje dve umetnosti – literaturo in glasbo. Pri oblikovanju in pri izvedbi programa sodelujejo zaposleni,  uporabniki knjižnice in prebivalci iz lokalnega okolja. Rezultati projekta so prikazani kot povečano zanimanje za knjižnično gradivo, vsebinsko povezano s temo večera, oblikovanje stalne publike večerov in razvoj zanimanja za koncerte klasične glasbe v Slovenski filharmoniji. Knjižnica s tem projektom dokazuje, da se ne boji soočanja z zahtevnimi vsebinami in se sistematično posveča razvoju občinstva.

 

Knjižnica Srečka Vilharja Koper za projekt Berimo z Rovko Črkolovko /področje storitev za uporabnike

Na osnovi študij o dejavnikih, ki pri mladih vplivajo na zanimanje za branje, je bil izbran okvir izvajanja projekta, ki vključuje celoten razred, kar omogoča medvrstniško spodbudo.

Projekt je inovativen, ker vključuje komponento skupnosti, saj gradi ekipnega duha celotnega razreda, motivira pa tudi s končno nagrado. Dodana vrednost projekta je  vključitev sodobnih tehnologij, saj je bila za potrebe projekta oblikovana posebna spletna stran, ponuja pa tudi  možnost izbire elektronskih knjig. Priporočanje branja omogoča spletna stran, ki jo sooblikujejo mladi bralci, s čimer projekt  sledi sodobnim tokom bralnih skupnosti, kot je to npr. portal Dobre knjige ali Goodreads, kar je še  ena njegova dodana vrednost. Pozitivno preseneča pogum, da so cilj opredelili s pozitivno naravnano klimo do branja v razredu, kar pomeni, da so naravnali svojo dejavnost v prostor, ki ni knjižnica, temveč šola. Projekt je zelo uspešen, saj se je število sodelujočih šol v dveh letih več kot podvojilo. Zelo se povečuje tudi število prebranih knjig in sodelovanje v spletni skupnosti.

Mestna knjižnica Kranj za projekt Družinska pismenost / področje strokovnega dela

Mestna knjižnica Kranj že nekaj let posebno pozornost namenja informacijski in bralni pismenosti s projektom družinsko branje, kar so se odločili nadgraditi s projektom družinske pismenosti, ki  branje povezuje z učenjem in to za starše in otroke skupaj. Knjižnica se pri izvajanju tega projekta zaveda, da je za takšno nadgrajevanje strokovnega dela  in vodenje takšnih programov potrebno dodatno znanje oz. nove kompetence knjižničarjev.

Z vidika strokovnega dela knjižnice projekt izkazuje dodano vrednost v sistematičnem pristopu  k analizi stanja in ugotovitvi potreb po novi storitvi in na to veže ugotavljanje potreb po dodatnem znanju in definiranju potrebnih kompetenc za bodoče izvajalce  nove knjižnične storitve. Posebej v tem projektu opisan poklicni profil moderatorja družinske pismenosti, kompatibilen s standardi Evropskega okvira kvalifikacij za vseživljenjsko učenje,velja kot  dober vsebinski vzorec za razvijanje kompetentnosti novih moderatorjev tudi za druge vsebine oz. projekte.

Nagrada v letu 2017

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Obujamo dediščino: Pravljični večeri za odrasle

Knjižnica s pravljičnimi večeri za odrasle v porabskem narečju spodbuja bralno kulturo med Porabskimi Slovenci ter je tako dobra praksa širjenja slovenske kulture in literature čez mejo. Pravljični jezik, bodisi narečje bodisi knjižni jezik,  prispeva k ozaveščanju pripadnosti narodu, zato odločitev, da nagovori porabske Slovence, ni naključna, saj v permanentnem izginjanju »domanje rejči« lahko pripomore k njenemu ohranjanju.

 

Nagrade v letu 2016

Cankarjeva knjižnica Vrhnika za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika

Cankarjeva knjižnica VrhnikaProjekt je nastal v želji po promociji knjižničnih storitev in večjem sodelovanju z lokalnim okoljem, v katerem deluje  knjižnica. Knjižnica ponudi prostor in pomoč krajevnim skupnostim, da se predstavijo širši publiki. Namenjen je spoznavanju bližnjih in malo manj bližnjih sosedov, da se ti spoznajo med seboj ali spet navežejo stike, ki se zaradi prehitrega vsakdanjega tempa izgubljajo, da spoznajo pestro dogajanje v krajevnih skupnostih, da osvežijo znanje in se navdušijo nad turističnimi in kulturnimi znamenitostmi in nad dosežki, ki jih tudi v lokalnem okolju ni malo.

Projekt dokazuje uspešno pozicioniranje knjižnice kot prostora povezovanja in navdiha.

 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za ciklus strokovnih izobraževanj za slovenske splošne knjižničarje ” Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture”

Gorica, KoperKnjižnici sta skupaj organizirali prvi ciklus izobraževalnih srečanj na temo vrednotenja leposlovja in razvoja bralne kulture, s katerimi sta poskušali književnost, njeno predstavljanje, priporočanje in vrednotenje osvetliti z različnih zornih kotov, s končnim ciljem dviga kakovosti knjižničnih storitev in odličnosti portala dobreknjige.si. Na izobraževanju je s svojimi predavanji sodelovalo 9 uveljavljenih strokovnjakov Filozofske fakultete Ljubljana . Že po prvi izvedbi izobraževanj je opaziti izboljšanje kvalitete objavljenih anotacij, vnašalci so pri delu suverenejši, manj je dilem, kaj na portal sodi in kaj ne.

Rezultati in učinki projekta presegajo načrtovani okvir, saj bo z objavo v reviji Knjižnica pomembno dopolnjena tudi teoretska podlaga za delo v knjižničarstvu.

Nagrade v letu 2015

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za portal Dobreknjige.si

nagrada 2015 KP GO manjsaDobreknjige.si je projekt spodbujanja bralne kulture nacionalnega pomena. Namen projekta je v izgradnji skupnega portala slovenskih splošnih knjižničarjev s celovitimi predstavitvami kakovostne literature in z možnostjo aktivnega sodelovanja na portalu tako literarne stroke kot bralcev, uporabnikov knjižnic.
Cilji spletnega portala Dobreknjige.si so promocija branja, promocija kakovostne literature in dvig bralne kulture, »vnovčitev« kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk, racionalizacija omejenih finančnih in kadrovskih virov, zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične dejavnosti znotraj posameznih območij in na nacionalnem nivoju, utrjevanje strokovnega sodelovanja med slovenskimi splošnimi knjižničarji in aktivno sodelovanje uporabnikov v oblikovanju knjižnične ponudbe. Vsebina portala je omejena na leposlovje v slovenskem jeziku (tudi prevedeno), namenjena je najširši odrasli javnosti in mladostnikom.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške pravljične poti

nagrada 2015-KamnikKamniška pravljična pot je voden izlet v naravo ali drugo okolje, združen s pripovedovanjem lokalnih pravljic in spoznavanjem  kulturne dediščine, običajev ali posebnosti kraja.  Izbiri lokacije sledi izbira primerne pravljice, legende in povedke ter izbira otroških delavnic ali gibalnih iger, ki so tematsko povezane s pravljično potjo.
Ciljna skupina so družine z majhnimi otroki, ki jim omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, jih seznanjajo s folklornim izročilom in spodbujajo družinsko branje. Družine spoznavajo posebne stavbe, cerkve, muzeje, galerije, zasebne zbirke, utrdbe, poti, planine, alpske doline, izvire rek, ekološke kmetije, poklice in zgodovino krajev. Srečajo se z ljudmi, ki se ukvarjajo s krajevno zgodovino ali posebnimi dejavnostmi, društvi, organizacijami ter posamezniki. Družine spodbujajo k skupnim dejavnostim, zlasti branju in k pripovedovanju pravljic, saj bralce vzgajajo le bralci. S tem razvijajo socialni kapital krajev, družin in otrok.
Rezultat projekta je knjiga Kamniške pravljične poti, ki je izšla v sozaložništvu s knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in založbo Sidarta.

Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu

nagrada 2015-vsi1Uvedba avtomatiziranega objavljanja knjižničnih novosti uporabnikom omogoča praktičen način informiranja o novem knjižničnem gradivu z izrabo spletnih funkcionalnosti. Informacije o novostih lahko uporabnik pregledno izbira glede na tematiko, ki ga zanima. Bistvena prednost avtomatiziranih novosti je umeščenost v katalog knjižničnega gradiva: novosti se na uporabnikov klik izbrane skupine izdelajo v COBISS-OPACu na način, ki ga uporabnik že sicer pozna pri iskanju v katalogu. Novosti so tako tesno povezane z vzajemnim knjižničnim informacijskim sistemom in podpirajo njegovo uporabo. Uvedba avtomatiziranega objavljanja novosti je vse prejšnje postopke, ki so vključevali delo kar nekaj zaposlenih, odpravila.

 

 

 Nagradi v letu 2014

Mestna knjižnica Ljubljana za organizacijo strokovnega posvetovanja

Direktorica MKL prejema nagradoS strokovnim posvetovanjem Mestne knjižnice Ljubljana Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic je Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, ustanovami in strokovnjaki s področja knjige in branja ter širšo zainteresirano javnostjo odprla razpravo in premislek o vrednotenju književnosti za odrasle za potrebe knjižnic ter o možnostih za vzpostavitev dolgoročnega sistema priporočanja kakovostne književnosti, ki bo odnosu med knjigo, knjižnico in bralcem dodal noto »dobrega branja«.
Posvet Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic je odprl številne razmisleke in dileme, ki si kot skupno izhodiščno točko postavljajo pretehtano, temeljito in dolgoročno iskanje organizacijskih izhodišč za vzpostavitev organizirane evalvacije književnosti za odrasle na nacionalnem nivoju.

Knjižnica Metlika za projekt Bilo je…

Direktorica Knjižnice Metlika na podelitvi nagradeS pogovorno-glasbenimi večeri pod skupnim imenom »Bilo je …« je knjižnica začela v Podzemlju – kraju, ki je nekoliko oddaljen od Metlike in tako tudi od knjižnice, je pa središče bolj agrarnega dela občine ob reki Kolpi. Da bodo dogodki potekali v Podzemlju so se odločili tudi zato, ker imajo s tega področja nekaj manj članov in uporabnikov knjižnice, pa tudi obisk prireditev s tega območja je manjši. Izbrali so tematiko, za katero so menili, da bo zanimala krajane tega področja in je tudi sicer aktualna v kriznih časih: »Bili so šolski vrtovi«, »Bili so žbularji«, »Bil je česen«, »Bile so koline«, »Bili so Gradaški mački« …
Cilj projekta je bil med drugim tudi spodbuditi ljudi, da se bodo spet začeli ukvarjati z domačo pridelavo in bodo tako poskrbeli za samooskrbo, da bodo začeli z gojenjem pridelkov, ki so jih včasih na tem področju že gojili (česen, čebula …).
Nekateri obiskovalci so se v knjižnico vpisali že kar na samih prireditvah, drugi pa so kasneje prišli v knjižnico. S projektom je knjižnici uspelo promovirati knjižnico v okolju, v katerem do sedaj ni bila prepoznavna.

Nagrada v letu 2013

Mariborska knjižnica za projekt Darujem & Berem

NagradaLeta 2012 je bil Maribor Evropska prestolnica kulture in v tem letu naj bi bila zgrajena nova osrednja knjižnica. V resnici se je Mariborska knjižnica znašla na pragu preživetja zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ustanoviteljev.
Svet knjižnice je pričakoval uvedbo članarine. Za knjižnico, ki je bila 20 let brez članarine, pa to ni pomenilo le nove postavke v ceniku, ampak spremembo poslovanja in programskih usmeritev.
Projekt Darujem&berem je bil v izhodišču zasnovan kot okvirna zgodba o darovanju, ki jo je spodbudila finančna kriza in nezmožnost nabave ustreznega števila novih naslovov. Širše, s vzporednimi aktivnostmi, ki so: Dan Mariborske knjižnice, Prijatelji/ambasadorji knjižnice, promocija slogana S knjižnico rastemo in tiskana brošura, je to projekt zagovorništva in je pomemben komunikacijski kanal, skozi katerega so opozorili javnost na nezadostno financiranje nasploh, na nujnost investicije osrednje knjižnice, na pomen knjižnice in njeno mesto v okolju ter na odnos ustanoviteljev do knjižnice.